Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Nối góc 90° ren trong kép

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Nối Thẳng Chuyển Bậc – PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Nối góc 90 độ phụ kiện PP-R

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Zắc co nhựa-phụ kiện PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Ba chạc 90 độ hàn – Phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Van Chặn – Phụ kiện nhựa PPR