Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Đai khởi thủy hàn cắm – nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Zắc co ren trong-nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Zắc co ren ngoài-phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Van cửa-phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Đầu bịt-phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Ba chạc 90 độ chuyển bậc

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Ba chạc 90 độ ren trong PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Ba chạc 90 độ

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Nối góc 90 độ phụ kiện PP-R

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Zắc co nhựa-phụ kiện PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Ba chạc 90 độ hàn – Phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Van Chặn – Phụ kiện nhựa PPR

Ống và phụ kiện nhựa Tiền phong

Nối góc 45 độ-phụ kiện PPR